Diagnozujemy i wydajemy opinię o:

– dysleksji,
– dysgrafii,
– dysortografii,
– dyskalkulii,
– innych trudnościach w uczeniu się,
– zaburzeniach koncentracji uwagi,
– rozwoju psychofizycznym,
– zaburzeniach emocjonalnych,
– zaburzeniach lękowych,
– depresji,
– diagnozy poziomu inteligencji,
– diagnozy rozwoju mowy
– diagnozy logopedyczne,
– diagnozy fizjoterapeutyczne.